Statusbericht

Locating you...

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing als u een abonnement bij ons afsluit. Lees de verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u bij ons een abonnement afsluit. Hierin worden de voorwaarden beschreven met betrekking tot de verkoop van het abonnement.

 

1.ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de vennootschap onder firma TERRACAZA V.O.F., hierna nader aan te duiden met “TERRACAZA”.

1.2  Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

2. verkoopvoorwaarden voor abonnementen
3. verkoopvoorwaarden voor advertenties
4. gebruikvoorwaarden voor electronische producten

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met TERRACAZA.

1.3  Door met TERRACAZA een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door TERRACAZA gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4  Alle door TERRACAZA gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van TERRACAZA of door feitelijke uitvoering door TERRACAZA komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden TERRACAZA slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door TERRACAZA zijn bevestigd c.q. feitelijk door TERRACAZA zijn uitgevoerd.

1.5  Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient TERRACAZA derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens TERRACAZA in verzuim raakt.

Tarieven en prijzen

1.6  TERRACAZA is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

1.7  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. TERRACAZA is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.8  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van TERRACAZA binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.

1.9  Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW.

1.10  Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,=.

1.11  TERRACAZA heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door TERRACAZA, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door TERRACAZA is ontvangen.

1.12  Alle geleverde producten blijven het eigendom van TERRACAZA tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij TERRACAZA ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

2 Ontbinding

1.13 TERRACAZA kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a)  de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b)  de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c)  de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door TERRACAZA hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d)  TERRACAZA de uitgave van het betreffende verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan TERRACAZA bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.14 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door TERRACAZA uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij TERRACAZA en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van TERRACAZA mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TERRACAZA en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

Geheimhouding

1.15 Alle door TERRACAZA aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van TERRACAZA, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:

a)  strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;

b)  slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Persoonsgegevens

1.16 TERRACAZA legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met TERRACAZA. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van TERRACAZA en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van TERRACAZA en zorgvuldig geselecteerde derden, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven per e-mail: info@terracaza.nl

Overmacht

1.18  Indien naar het redelijk oordeel van TERRACAZA als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door TERRACAZA zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
1.17  Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door TERRACAZA naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
1.19  Indien TERRACAZA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

1.20  De aansprakelijkheid van TERRACAZA, van de personeelsleden van TERRACAZA en van de personen voor wie TERRACAZA verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

a)  in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van TERRACAZA; en

b)  indien TERRACAZA desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl TERRACAZA nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.21  Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen TERRACAZA en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. TERRACAZA en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door TERRACAZA niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. TERRACAZA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.22  De wederpartij vrijwaart TERRACAZA voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door TERRACAZA uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.23  Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door TERRACAZA doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van TERRACAZA te worden gebracht.

1.24  Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door TERRACAZA dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van TERRACAZA te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens TERRACAZA vervallen.

Naleving wet- en regelgeving

1.25 De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart TERRACAZA tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Diversen

1.26  TERRACAZA is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van TERRACAZA of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van TERRACAZA. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met TERRACAZA bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. TERRACAZA zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.

1.27  TERRACAZA is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door TERRACAZA aangegeven moment. TERRACAZA zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van TERRACAZA. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan TERRACAZA te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

1.28  Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan TERRACAZA door te geven, in geval van abonnementen via u persoonlijke account op de website www.terracaza.nl

1.29 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van TERRACAZA zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.30  Alle geschillen met betrekking tot de door TERRACAZA gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem.

1.31  Op alle met TERRACAZA gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

2.1 Abonnement: een overeenkomst waarbij TERRACAZA zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, hierna ook te noemen: ‘de abonnee’, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TERRACAZA met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een Elektronisch Product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

2.3  Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4  Door de koop van een losbladige uitgave abonneert de abonnee zich tegelijkertijd voor een periode van een half jaar op de in de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De periode van een half jaar gaat in op het moment van levering van het hoofdwerk. De prijs van de supplementen is gebaseerd op het aantal te leveren pagina’s en bij de supplementen inbegrepen producten, zoals cd-rom’s nieuwsbrieven etc. en zal achteraf op basis van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina’s en bij de supplementen inbegrepen producten worden vastgesteld.

2.5  Met betrekking tot abonnementen (BASIC, PRO, VIP en NO-LIMIT), geldt het volgende:

a)  deze abonnementen worden bij afloop van de overeengekomen initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd met drie maanden tegen de dan geldende door TERRACAZA vastgestelde abonnementsprijs, waarbij steeds tegen het einde van de dan geldende looptijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;

b)  deze abonnementen kunnen worden opgezegd op dezelfde waarop deze tot stand zijn gekomen, per post, telefonisch of per e-mail via info@terracaza.nl. De opzegging wordt geacht betrekking te hebben op het einde van de periode waarvoor de wederpartij reeds betaald heeft c.q. reeds gefactureerd is, tenzij de wederpartij expliciet aangeeft dat zijn opzegging bedoeld is om de overeenkomst eerder te beëindigen, voorzover dat wettelijk mogelijk is. In dat geval heeft de wederpartij recht op een pro rata vermindering van het door hem verschuldigde abonnementsgeld, onder aftrek van eventueel door TERRACAZA gegeven betalingskortingen in verband met de periode waarvoor betaald is.

2.6  Met betrekking tot alle andere titels dan de drie in artikel 2 lid 5 hiervoor genoemde titels is het uitgangspunt dat de wederpartij het abonnement is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij de wederpartij aantoont dat dat niet het geval is. Met betrekking tot abonnementen die worden aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

a)  deze abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende door TERRACAZA vastgestelde abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand;

b)  deze abonnementen kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd per het einde van een lopende abonnementsperiode, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

2.7 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan TERRACAZA wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 15 betreft.

Prijzen en tarieven

2.8  Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door TERRACAZA vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.9  TERRACAZA mag de tarieven van de abonnementen zonder opgaaf van reden ten alle tijde wijzigen. In geval van een lopend abonnement gaan de nieuwe  tarieven van de abonnementen in op het moment dat de abonnentsperiode is verstreken en een nieuwe periode aanbreekt.

2.10 De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.11  Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door TERRACAZA portokosten in rekening gebracht, en is TERRACAZA bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie

3.1 Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij TERRACAZA zich verbindt tot plaatsing van één of meer Advertenties.

Toepasselijkheid

3.2  Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TERRACAZA met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

3.3  Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

3.4  Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten

3.5 Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is TERRACAZA gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Betaling

3.6 Indien en voor zover op Advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van TERRACAZA. 

Weigering van Advertenties

3.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van TERRACAZA, is TERRACAZA te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van TERRACAZA kan leiden. Deze bevoegdheid van TERRACAZA geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties

3.8 Bij Advertenties onder nummer neemt TERRACAZA ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.

Reacties op Advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het Advertentie-onder-nummer-systeem behoudt TERRACAZA zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij TERRACAZA zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

3.9  De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van TERRACAZA. Indien naar het oordeel van TERRACAZA het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

3.10  De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van TERRACAZA.

3.11  De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het aangeleverde advertentiemateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van een derde aantast dan wel dat enig ander recht wordt geschonden. De wederpartij zal TERRACAZA tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

3.12 TERRACAZA neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay- outs en ander haar door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. TERRACAZA heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay- outs en andere door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies

3.13 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Advertenties het volgende:

a)  indien bij de plaatsing van Advertenties, functionaliteiten worden gebruikt voor het plaatsen van cookies en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van een (eind)gebruiker, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die functionaliteiten volledig bij de wederpartij. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens;

b)  TERRACAZA heeft geen verplichting om de wederpartij te informeren en/of te adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op de in dit artikel 3.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien TERRACAZA hierover wel informatie verschaft, dan kan hieraan door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet blijft onverkort van toepassing voor de wederpartij;

c)  TERRACAZA accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van de in dit artikel 3.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op die functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De wederpartij is in dit kader aansprakelijk voor de aan TERRACAZA door toezichthoudende instanties opgelegde boetes;

d)  de wederpartij vrijwaart TERRACAZA voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet volden aan wet- en regelgeving op het gebied van de in dit artikel 3.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten bij het plaatsen van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

4. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Definities

4.1 Licentieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door TERRACAZA;

Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TERRACAZA een Licentieovereenkomst heeft gesloten;

Licentie: het door TERRACAZA krachtens een Licentieovereenkomst versterkte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden;

Elektronisch Product: databanken, (online) kennisbanken, informatieproducten en/of andere uitgaven waaronder periodieke uitgaven, e-learning modules en elektronische leergangen, applicaties (apps), internetdiensten, websites, inclusief computerprogrammatuur en inclusief online updates, op elektronische drager of via elektronische weg door TERRACAZA aan Licentienemer ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid

4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TERRACAZA met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing. Indien een Elektronisch Product ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Abonnement, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Abonnementen van toepassing.

Zakelijke Licenties

4.3  Indien de Licentie wordt afgenomen door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is gebruik van het Elektronische Product uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s). Een dergelijke Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:

  • het laden, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product op de beeldschermen van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door Licentienemer;
  • het voor eigen gebruik door Licentienemer opvragen en hergebruiken van delen van het Elektronisch Product die in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zulks naar het redelijke oordeel van TERRACAZA, niet-substantieel zijn;
  • en het printen en overbrengen naar andere bestanden van kleine delen van het Elektronische Product, een en ander uitsluitend (a) ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Licentienemer, (b) voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product, (c) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van TERRACAZA dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en (d) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

4.4  TERRACAZA is gerechtigd om gedurende de Licentieovereenkomst en een (1) jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop het Elektronische Product door Licentienemer wordt gebruikt te (doen) controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van Licentienemer te verlangen. TERRACAZA zal de betreffende controle voor eigen rekening uitvoeren, doch Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk wordt geconstateerd. De betreffende controle zal geschieden op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet op onredelijke wijze verstoort. Indien bij de controle wordt geconstateerd dat een of meer Elektronische Producten worden gebruikt zonder de vereiste Licenties, is Licentienemer verplicht om van TERRACAZA Licenties af te nemen overeenkomstig de omvang van het niet- gelicentieerde gebruik en is Licentienemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse vergoeding die voor dit niet-gelicentieerde gebruik dient te worden voldaan. Indien Licentienemer haar medewerking aan de uitvoering van de onderhavige bepaling weigert, is TERRACAZA gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, middels een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen, in welk geval TERRACAZA niet gehouden is reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. De door TERRACAZA in het kader van dit artikel 4 lid 4 verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van TERRACAZA onder de Licentieovereenkomst en om vast te stellen of Licentienemer over voldoende Licenties beschikt en ook overigens handelt overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst, de algemene voorwaarden van TERRACAZA en de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten.

Algemene bepalingen betreffende Licenties

4.5  TERRACAZA verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van TERRACAZA met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.

4.6  De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

4.7  Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TERRACAZA worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TERRACAZA.

4.8  Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.

4.9  Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigingen van de Elektronische Producten kunnen maken.

4.10  Afhankelijk van het Elektronische Product kunnen updates van programmatuur van derden een wezenlijk en onmisbaar onderdeel zijn van het Elektronische Product dat Licentienemer afneemt. Indien Licentienemer geen gebruik maakt van deze updates, dan kan TERRACAZA niet instaan voor een juiste en volledige werking van het Elektronische Product en TERRACAZA aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aflevering en nieuwe versies

4.11 Het Elektronische Product wordt aan Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. In geval van een Abonnement ontvangt Licentienemer bij opening van de website www.terracaza.nl automatisch de laatste versie van het Elektronische Product. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

Duur Licentie

4.12  een Licentie wordt verleend als onderdeel van een Abonnement, de Licentie voor de duur van dat Abonnement verleend. De Licentie wordt verleend voor bepaalde tijd, voor de duur van één jaar, en wordt deze stilzwijgend verlengd met steeds één jaar, tenzij deze door TERRACAZA of Licentienemer wordt opgezegd tegen het einde van de dan geldende duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.13  Opzegging van een Licentie dient schriftelijk te geschieden. Wanneer een Licentie wordt verleend tegen een eenmalige vergoeding (TERRACAZA ONCE) dan is, in afwijking van het voorgaande, de Licentie niet tussentijds opzegbaar door TERRACAZA of door Licentienemer.

3.14  Beëindiging van één Licentie houdt niet automatisch beëindiging van eventuele overige Licenties in. Indien alle aan Licentienemer verleende Licenties zijn beëindigd houdt dit automatisch beëindiging van de Licentieovereenkomst in.

Intellectuele eigendomsrechten

4.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij TERRACAZA en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Licentienemer mag de inhoud van de Elektronische Producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Licentienemer niet toegestaan om informatie verkregen uit de Elektronische Producten op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Beschikbaarheid en garantie

4.16  TERRACAZA zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door TERRACAZA aan Licentienemer. TERRACAZA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen.

4.17  De verwerking van de gegevens middels de Elektronische Producten en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. TERRACAZA noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Elektronische Producten is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van TERRACAZA c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Elektronische Producten aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de Elektronische Producten worden geplaatst is TERRACAZA niet verantwoordelijk, maar zijn enkel die derden zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor Licentienemer dient altijd door Licentienemer op juistheid te worden geverifieerd. TERRACAZA is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Elektronische Producten voor Licentienemer.

Opschorting en (tussentijds) beëindigen van de Licentie

4.18 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 15 t/m 17 hiervoor, behoudt TERRACAZA zich het recht voor om, indien Licentienemer op enigerlei wijze handelt in strijd met de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, het Abonnement of de toegang tot het Elektronisch Product van Licentienemer op te schorten voor zo lang dit handelen voortduurt. TERRACAZA is niet gehouden om reeds betaalde Licentievergoedingen voor deze duur (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

4.19 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 15 t/m 17 hiervoor, is TERRACAZA gerechtigd om, indien Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde Licentievergoedingen, of indien Licentienemer het Elektronische Product buiten het kader van de verleende Licentie gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van TERRACAZA, de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. Indien de Licentieovereenkomst wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer blijft deze gehouden de verschuldigde Licentievergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van TERRACAZA op verdergaande schadevergoeding en/of nakoming en is TERRACAZA niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.